Close

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek szerves részét képezik a Megállapodásnak, mely létrejött egyrészről

LINE & MORE KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Székhelye: 1012 Budapest Attila út 105.
Képviseli: Batisz Miklós, ügyvezető igazgató
Adószáma: 11874928-2-41
Közösségi Adószáma: HU 11874928
Cégjegyzékszáma: 01-09-680859, Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság Számlavezető
Bank neve: CIB Bank Rt.
Számlavezető Bank székhelye: Magyarország, 1122 Budapest, Kék Golyó utca 1.
SWIFT-kód: CIBHHUHB
Giro-számlaszám (EUR): HU11-10700419-24647803-50000005
VPID: HU0005642045
Nyilvántartási száma.: NAIH-63556/2013
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Ügyfélszolgálat:

 • Telefon: +36 1 225 8600
 • E-mail: contact@anaptar.com

(a továbbiakban Eladó)

másrészről a VÁSÁRLÓ (a továbbiakban Vásárló) között.

1. Az Eladó és a Termékek, valamint a kapcsolódó Szerzői Jogok

1.1. Az Eladó kirárólagos gyártója és forgalmazója a Farkas Anna, valamint Batisz Miklós által tervezett, „Anaptár by Anagraphic” temékcsoportnak (a továbbiakban Termékek). A Termékek valamint, minden, azokhoz kapcsolódó szerzői jogosultság (például a védjegyek), melyeket Magyarország törvényei védelme alatt állnak, Farkas Anna és Batisz Miklós kizárólagos szellemi termékei. Bármely fent említett szerzői jog megsértése esetén, az Eladó jogosult kezdeményezni mindazon polgári, illetve büntető eljárásokat a jogsértő ellen, amelyekre Magyarország törvényei lehetőséget kínálnak.

1.2. Az Eladó a kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője a www.anaptar.com Weboldalnak (a továbbiakban Weboldal) és a „Anaptár” Webshop-nak (a továbbiakban Webshop). A Vásárló köteles regisztrálni az Weboldalon annak érdekében, hogy vásárlásokat kezdeményezhessen, valamint köteles megosztani az Eladóval mindazon információkat, amelyek az Eladó kötelezettségeinek megfelelő teljesítéséhez szükségesek. Kizárólag a Vásárlót terheli minden olyan kár és egyéb hátrányos következmény, ami a téves vagy valótlan adat rendelkezésre bocsátása következményeként merül fel.

2. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

2.1. A Vásárló a Weboldalon történő regisztrálással elismeri és elfogadja, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek időről-időre módosításra kerülnek. Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazandóak minden, az Eladó által tett ajánlatban, valamint az Eladó és a Vásárló által és között létrejött megállapodásban. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan megváltoztassa. Az Általános Szerződési Feltételek hatályos verziója a Weboldalon történő nyilvánosságra hozatal napján lép hatályba, és a hatályos verzió mindig elérhető a Weboldalon.

2.2. Az Eladó és a Vásárló által megkötött Megállapodás (az Általános Szerződési Feltételek és az adott Termékre vonatkozó konkrét megrendelés visszaigazolása) alkotja a Felek teljes megállapodását.

2.3. Az Eladó a Megállapodást Weboldalon keresztül létrejött írásbeli szerződésként kezeli, melyet a megrendelt szolgáltatás teljesítésétől számított 1 évig saját rendszerében tárol.

2.4. A Megállapodás nyelve angol.

3. A Vásárló

A Vásárló jogi vagy természetes személy lehet. A 18. életévét be nem töltött természetes személy vásárló a szülő(k), vagy a gondviselő(k) hozzájárulásával kezdeményezhet vásárlásokat a Webshop-ban. Az Eladó a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a fenti hozzájárulást megadottnak tekinti.

4. A Felek Megállapodása

4.1. A Webshop-ban feltüntetett Termékleírás ajánlattételre való felhívásnak minősül a Vásárló felé. A Termék Műszaki Leírása pontos és mindenre kiterjedő információkat tartalmaz. Tekintettel arra, hogy a Termékek egyéni megrendelés és instrukciók alapján készülnek, megjelenésük eltérhet a Webshop-ban feltüntetett illusztrációtól. Ezen az eltérések az Eladót nem kötik. Az ajánlat nyilvánvaló hibáiért az Eladót felelősség nem terheli.

4.2. A megrendelés kizárólag a Webshop-on keresztül történik, az ott megadott intsrukciók alapján. Az Eladó levél, fax vagy e-mail útján nem fogad rendeléseket. A Megállapodás akkor válik érvényessé és hatályossá, amint az Eladó visszaigazolta a Vásárló rendelését. Az Eladó elektronikus formában küldi meg a Vásárlónak a rendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást (nyugta). A Vásárló a visszaigazolt Megállapodás alapján köteles a Terméket megvásárolni. Ugyanakkor, ha a rendelés nem kerül visszaigazolásra a leadásától számított 48 órán belül, a Vásárló jogosult elállni a Megállapodástól.

4.3. A Felek Megállapodása alapján az Eladó legyártja a megrendelt Terméket és átruházza annak tulajdonjogát a Vásárlóra, amennyiben a Vásárló jelen Megállapodás 5. pontjának megfelelően teljesíti a fizetési kötelezettségeit.

4.4. Az árak EURO-ban szerepelnek, melyek tartalmazzák az ÁFÁ-t, melynek jelenlegi mértéke 27 % Magyarország törvényeinek értelmében. Európai Unión kívül lakóhellyel/székhellyel rendelkező magánszemélytől, illetve jogi személytől, vagy az Európai Unióban székhellyel rendelkező (nemzetközi adószámmal rendelkező) jogi személytől származó megrendelés esetén az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Amennyiben a Vásárló nem honos az EU-ban, ÁFA- és vámfizetési kötelezettsége keletkezhet azon állam joga szerint, amelyben honosnak minősól. Ezen adókat, vámokat a Termékek ára nem tartalmazza.

4.5. A Weboldalon feltüntetett kézbesítési határidők csak tájékoztatási jellegűek. A várható kézbesítési határidő a megrendelés visszaigazolásában kerül közlésre. A tényleges kézbesítési határidőt több tényező is befolyásolhatja többek között, de nem kizárólagosan a Vásárló tartózkodási helye, a szállítás módja stb. A Vásárló kifejezetten elfogadja, hogy az Eladót 30 napot meg nem haladó késedelemig semmilyen felelősség nem terheli.

4.6. Amennyiben a megrendelt Termék nem áll rendelkezésre, vagy az Eladó nem képes teljesíteni a megrendelt szolgáltatást, az Eladó erről köteles tájékoztatni a Vásárlót és az értesítéstől számított 30 napon belül köteles visszafizetni a megrendelt Termékért már megfizetett összeget.

5. Fizetés

5.1. A Vásárló köteles a Termék vételárát az ajánlat Eladó által történő visszaigazolását követő 30 napon belül megfizetni a Webshop- ban feltüntetett fizetési módok valamelyikének segítségével (PayPal, bankkártya vagy elektronikus banki átutalás). Az Eladó fenntartja a jogot, hogy csak meghatározott fizetési módokat fogadjon el. A vételár megfizetése akkor tekinthető teljesítettnek, amennyiben az teljes egészében jóváírásra kerül az Eladó bank- illetve PayPal-számláján.

5.2. A Vásárló kijelenti, hogy jogosult az adott fizetési eszköz használatára. A Vásárló felhatalmazza az Eladót, hogy gyűjtse és tárolja a fizetési eszközhöz kapcsolódó adatokat, a tranzakcióval kapcsolatos egyéb információkkal együtt. Fizetéskor a Vásárló felhatalmazza az Eladót (vagy az Eladó által kijelölt beszedésre jogosultat), hogy a teljes összeggel megterhelje a Vásárló által megjelölt fizetési eszközt. Amennyiben a Vásárló hitel- vagy bankkártyával teljesíti a fizetést, köteles megadni az Eladónak az azokkal kapcsolatos minden szükséges információt. Az Eladó, az adott hitel- vagy bankkártya kibocsátójától előzetes jóváhagyást szerezhet be a Termék árának erejéig. Bármely, fizetés kapcsán felmerülő költség (ide tartozik bármilyen bankköltség) kizárólag a Vásárlót terheli.

5.3. A Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Eladó addig nem kezdi meg a megrendelt Termék legyártását, amíg a teljes vételár és egyéb, fent említett költségek megfizetésre nem kerülnek. Az Eladó fenntartja azt a jogot, hogy elálljon a Megállapodástól, amennyiben a Vásárló nem teljesíti jelen Megállapodás szerinti fizetési kötelezettségeit. Fizetési késedelem esetén az Eladó jogosult évi 5%-os késedelmi kamatot követelni.

5.4. Az Eladó digitális ajándékutalványokat (digital voucher) bocsáthat ki, amely alapján a Vásárló az adott Termékeket kedvezményes áron vásárolhatja meg. A digitális ajándékutalvány tartalmazza kedvezmény mértékét, a felhasználására nyitva álló időt, valamint a használatra vonatkozó feltételeket.

6. Szállítás

6.1. Az Eladó köteles a lehető legnagyobb gondossággal eljárni a Termékkel kapcsolatos rendelések felvétele, illetve teljesítése során. Az Eladó köteles gondoskodni a Termékek megfelelő csomagolásáról. A kézbesítés helye a Vásárló által megadott kézbesítési cím. A szállítást egy, a Felektől független csomafszállító teljesíti (FedEx). A szállítás költségét a Vásárló köteles megfizetni az Eladó részére a „Your Order”-ben található számítás alapján. A szállítás költségeit a vételár nem tartalmazza. A Vásárló a „Calculate Shipping” menüpont alatt találja a futár és szállítási díjak megközelítő mértékét. Az Eladót nem terheli felelősség a futár szolgáltatásaiért. A szállítás folyamán a Termékben bekövetkező esetleges károk esetén a Vásárló a futárszolgálattal szemben érvényesíthet kártérítési jogosultságát.

6.2. A Vásárló viseli a helytelen vagy elégtelen kézbesítési információból származó minden következményt. Ilyen esetekben a sikertelen kézbesítés minden költsége a Vásárlót terheli.

6.3. A Termékkel együtt az Eladó köteles megküldeni a vásárláshoz kapcsolódó információkat írásban, vagy olyan módon, hogy azokat a Vásárló hosszútávon, bármikor hozzáférhető módon tárolhassa egy erre megfelelő adathordozón:

 • elérhetőségek megadása, hogy a Vásárló panasz esetén az Eladóval kapcsolatba léphessen;
 • tájékoztatatás arra vonatkozóan, hogy a Vásárló nem állhat el a megállapodástól;
 • tájékoztatás a garanciáról, jótállási jegyről, valamint értékesítést követő szolgáltatásokról;
 • számla.
7. Elállási jog hiánya

7.1. Tekintettel arra, hogy a megrendelt Termék a Vásárló személyre szóló instrukciói alapján készül, a Vásárló kifejezetten beleegyezik, hogy amennyiben megrendelését az Eladó visszaigazolta, a megállapodástól nem jogosult elállni.

7.2. Időről-időre az Eladó lehetőséget biztosíthat arra, hogy a rendelkezésre álló árukészletéből, Akciós ajánlatok keretében lehessen vásárolni. Az Akcióra vonatkozó hirdetés tartalmaz minden lényeges információt, mint az értékesítés feltételei, műszaki leírás stb. Az Akciós ajánlatokra vonatkozó hirdetések különféle módokon kézbesíthetőek, úgy mint direct mail, szórólap, facebook stb., útján. Az Eladó a kódolt digitális ajándékutalványt általában az Akciós ajánlatról szóló hirdetés útján juttatja el a Vásárlóhoz. Amennyiben az Eladó a raktárkészletéről Akciós ajánlat keretében teljesít egy megrendelést, a Vásárló jogosult bármilyen okból a elállni 14 napon belül. Ez a határidő a Termék átvételének napján kezdődik, vagy – amennyiben ez később történik – a 6.3. pont alatt felsorolt információkat tartalmazó tájékoztató átvételekor. Az elállás joga legkésőbb a Megállapodás megkötésétől számított 3 hónapig gyakorolható. Ezen időszak alatt a Vásárló köteles őrizni a Terméket, és a megfelelő gondossággal kezelni. Amennyiben a Vásárló eláll a szerződéstől, a Termék visszaküldésével járó minden költség őt terheli. Továbbá az Eladó a Termék helytelen használata miatt bekövetkező károkért kártérítésre jogosult. Amennyiben a Vásárló eláll a Megállapodástól, az Eladó az elállásról szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül visszatérít minden, a Termékért megfizetett pénzösszeget.

8. Garancia

8.1. Az Eladó szavatolja, hogy a kézbesített Termék megfelel minden, a Megállapodásban foglalt feltételnek, ideértve a visszaigazolt megrendelésben szereplő specifikációt is. A lámpatestre, a LED-re (fénykibocsátó dióda), és a LED-vezérlőre 3 év garanciát vállal az Eladó. Az Eladót nem terheli felelősség azokért a hibákért, amelyek a Termékben a kézbesítést követően keletkeznek a nem megfelelő vagy gondatlan használat következtében, illetve azoknak a változtatásoknak eredményeként, amelyeket a Vásárló vagy valamelyik harmadik személy végez el a Terméken. Az Eladó nem vállalja a felelősséget a fenti okokból bekövetkező károkért sem.

8.2. A lehető leghamarabb, de legfeljebb a Termék hibájának felismerését követő 2 hónapon belül a Vásárló köteles írásban értesíteni azokról az Eladót, a hiba teljes leírásával. Az Eladó megvizsgálja az összes, a Vásárló által vele közölt panaszt, amennyiben a Vásárló igazolni tudja, hogy a Terméket a Webshop-ban vásárolta. Az igazolás céljából a Vásárlónak meg kell őriznie meg a vásárlásról készült eredeti számlát. Eltérő megállapodás hiányában a szállítási költségeket a Vásárló viseli. További információk a Jótállási jegyen találhatóak, illetve az Ügyfélszolgálaton érhetőek el.

8.3. További szolgáltatásokért (úgymint, javítás, alkatrész-ellátás) kérjük lépjen kapcsolatba az Eladóval.

9. Alkalmazandó jog, joghatóság

A Felek által kötött jelen Megállapodásra Magyarország törvényei irányadóak. Bármilyen felmerülő jogvita elbírálására az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező magyar bíróság rendelkezik kizárólagos joghatósággal.

10. Szerződésmódosítás és kapcsolattartás

Jelen szerződés bármely módosítása és a Felek közötti kommunikáció kizárólag írásban érvényes. A felek írásbeli kommunikációként kifejezetten elfogadják az e-mail-t.

11. Adatkezelés

11.1. A Vásárló kifejezetten felhatalmazza az Eladót, mint adatkezelőt, hogy a szerződés és a magyar jogszabályoknak megfelelően kezelje a Vásárló személyes adatait, melyeket megoszt a regisztráció során. Az olyan adatok, mint név, cégnév, e-mail cím, lakóhely, levelezési cím, telefonszám, adószám stb., csak az alábbi célokra használhatóak fel:

 • weboldal-adminisztráció;
 • megrendelt szolgáltatások teljesítése, ideértve a kézbesítést is;
 • nyilatkozatok megtétele, számlák kibocsátása, pénz beszedése;
 • vásárlói igények hatékonyabb kezelése;
 • marketing kommunikáció folytatása e-mail útján vagy más, hasonló csatornákon keresztül (amely e-mailen keresztül bármikor lemondható).

11.2. A személyes adatok bizalmasan kezelendőek és harmadik személynek a Vásárló hozzájárulása nélkül át nem adhatóak (kivéve, a Termék kézbesítéséhez szükséges adatokat, amelyek továbbadhatóak a szállítónak).

11.3. Az Eladó megtesz minden szükséges intézkedést, ideértve technikai és szervezeti védelmi intézkedéseket, az általa kezelt személyes adatok elveszése, megváltozása, rosszhiszemű felhasználása, jogtalan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, törlés megelőzése érdekében. Az Eladónak biztonságos szervereken tárolja a személyes adatokat. A Vásárló/felhasználó viseli a felelősséget az olyan egyéb lényeges adatok kezeléséért, mint például a Jelszó.

11.4. A személyes adatok határozatlan ideig kerülnek tárolásra. A vásárló a contact@anaptar.com címre küldött e-mail útján kifejezetten kérheti az általa megosztott személyes adatok törlését az erre irányuló kifejezett kérelemmel. A Vásárlónak lehetősége van tájékoztatást kérni a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A Vásárló továbbá kérheti, hogy az Eladó törölje vagy módosítsa személyes adatait. Az adatkezelő köteles tájékoztatni a Vásárlót – kérésére – az adatkezelés illetve –továbbítás céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés idejéről, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és azon tevékenységéről, melyet az adatkezeléssel kapcsolatban folytat.

11.5. Az adatkezelő köteles kijavítani a valótlan személyes adatokat. Az adatkezelő köteles törölni azon személyes adatokat, amelyeknek a kezelése a jogszabályba ütközik, vagy amelyeknek törlését a Vásárló maga kéri. A Vásárló jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen.

11.6. A Vásárló köteles tájékoztatni az Eladót minden, a Weboldalon vagy a Webshop-ban felhasznált személyes adatában történt változásról, annak érdekében, hogy az Eladó mindig valódi adatokat kezeljen.

11.7. A Webshop cookie-kat használ (a kiszolgáló és a felhasználó között cserélt olyan kisméretű adat, amely automatikusan tárolódik a Vásárló számítógépén) annak érdekében, hogy megkönnyítse a vásárlási folyamatot, valamint a Vásárló felismerését. A cookie-kat személyes adatokat tárolására, illetve harmadik személyeknek történő információszolgáltasra nem használják. A Vásárló tudomásul veszi és felhatalmazza az Eladót, hogy cookie-kat alkalmazzon és tároljon a Vásárló számítógépén.

Budapest, 2014. február 16.

Line & More Korlátolt Felelősségű Társaság
Batisz Miklós
ügyvezető igazgató